პირი - TV8
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
კონსტანტინე
მოსიძე
01024081283
51
მერაბი
ჯიბუტი
35003053887
49
 სახელიგვარითანამდებობა
ლალი
ეგაძე
დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B146
მაუწყებლობა (B)
ტელემაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა21.06.201321.06.2023 GD  გაუქმებული


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)ხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.1 საერთო ტელემაუწყებლობა
ქართული, რუსული, ინგლისური6
თანამგზავრული(საქართველო), სხვა ტექნოლოგია(საქართველო - 01/09/13)
უფასო (თანამგზავრული), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
TV8 ახორციელებს შემდეგი სახის საქმიანობას: ა)საკუთარ სტუდიაში გადაცემების და დებატების მომზადებას, ჩაწერას, საეთეროდ მომზადებას და ეთერში გაშვებას; ბ)თავისი ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით ახორციელებს სარეკლამო და საიმიჯო რგოლების გადაღებას, მონტაჟს და ეთერში გაშვებას; გ) ტელეკომპანია საკუთარი ჟურნალისტების საშუალებით ყოველდღიურად ამზადებს საინფორმაციო სიუჟეტებს და ეთერში უშვებს საინფორმაციო გამოშვებას "ახალი ამბები"; დ) ტელეკომპანია ამზადებს და ეთერში უშვებს გასართობი და მუსიკალური ხასიათის გადაცემებს და ვიდეორგოლებს.
15.05.2013 NA


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს