პირი - რადიო-ტვ ნორ
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
არარატი
თთთიანი
32001006633
0
ლაურა
ვარჟაპეტიანი
32001017343
0
ართური
არზუმანიანი
32001006290
0
 სახელიგვარითანამდებობა
არარატი
თთთიანი
თავმჯდომარე, გამგეობის წევრი
ლაურა
ვარჟაპეტიანი
თავმჯდომარის მოადგილე, გამგეობის წევრი
ართური
არზუმანიანი
გამგეობის წევრი


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
ჩანაწერები არ არსებობს


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს