პირი - მედია ჯგუფი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ირაკლი
ბანძელაძე
60001035050
50
დავით
სიხარულიძე
01024022290
50
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ირაკლი
ბანძელაძე
დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B168
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა10.07.201410.07.2024 813/22 ნიუკომმოქმედი
B169
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა09.10.201409.10.2024 გ-23-2/261 ნიუკომმოქმედი
B179
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა04.03.201604.03.2026 გ-20-3/486  გაუქმებული
B180
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა04.03.201604.03.2026 512/2  მოქმედი


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
ჩანაწერები არ არსებობს
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს