პირი - მედია ჰოლდინგი სივრცეები
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
 დასახელებასაგადასახადო კოდიწილი(%)
შპს შერ
404431762
70
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ვალერიანი
გორგილაძე
01008028227
20
ეკა
ვეფხვაძე
01013017520
10
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ეკა
ვეფხვაძე
დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B110
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა28.10.202128.10.2031 გ-23-22/159 მედია ჰაუსი დეკომიმოქმედი


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
ჩანაწერები არ არსებობს
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს