პირი - მედ ეფემი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ირაკლი
ბანძელაძე
60001035050
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ირაკლი
ბანძელაძე
დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B199
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსპეციალიზებული მაუწყებლობა19.10.201719.10.2027 691/1  მოქმედი


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
კულინარია
ქართული, ინგლისური, რუსული14
ინტერნეტი( საქართველო - 01/09/19),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო - 01/09/19),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
ქართული კერძების პოპულარიზაცია
01.08.201931.12.3000 2019-8-1(გ-19-1/457) გატარება
ტელემაუწყებლობაკერძო მაუწყებლობაB.1.2.2 სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა
სპორტული
ქართული, ინგლისური, რუსული14
ინტერნეტი( საქართველო - 01/09/19),
სხვა ტექნოლოგია( საქართველო - 01/09/19),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ინტერნეტი), უფასო (სხვა ტექნოლოგია)
საქართველოში მიმდინარე სპორტული თამაშების პირდაპირი ეთერით ტრანსლირება; სპორტის განვითარების ხელშეწყობა.
01.08.201931.12.3000 2019-8-1(გ-19-1/458) გატარებაჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს