პირი - რადიო პალიტრა
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
 დასახელებასაგადასახადო კოდიწილი(%)
შპს ედლაინი
205284789
100
ფიზიკური პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ლევანი
ტაბატაძე
დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B170
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა13.11.201413.11.2024 813/22  მოქმედი
B188
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა11.08.201611.08.2026 564/1  მოქმედი
B200
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა16.11.201716.11.2027 170/2  მოქმედი
B51
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა31.12.202131.12.2026 გ-21-6/660  მოქმედი


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
ჩანაწერები არ არსებობს
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
თემატიკამაუწყებლობის ენააღწერილობაშენიშვნაგადაწყვეტილების ტიპინომერიავტ. თარიღიტექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიგადაწყვ. №
საინფორმაციო, პოლიტიკური, შემეცნებითი და გასართობი გადაცემები.ქართულიშპს „რადიო პალიტრა“ ვებ გვერდის www.radiopalitra.ge მეშვეობით უზრუნველყოფს რადიომაუწყებლობის ბადეში მიმდინარე თუ გასული გადაცემების განთავსებას. ვებგვერდი ასევე სთავაზობს მომხმარებელს რადიოს ლაივ რეჟიმში მოსმენისა და ყურების შესაძლებლობას, ნებისმიერ ვიზიტორს შეუძლია ლაივ რეჟიმში მოუსმინოს და ვებგვერდზე ვიზუალური გამოსახულებით უყუროს გადაცემას, რომელიც გადის რადიოში ან მოუსმინოს მუსიკას გატარებაგ-23-1/34020.07.2023

ვებ გვერდი (საქართველო - 20/07/23),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი,

2023-7-20(გ-23-1/340)
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს