პირი - რადიო პალიტრა
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
 დასახელებასაგადასახადო კოდიწილი(%)
შპს ედლაინი
205284789
100
ფიზიკური პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ლევანი
ტაბატაძე
დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B170
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა13.11.201413.11.2024 813/22  მოქმედი
B188
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა11.08.201611.08.2026 564/1  მოქმედი
B200
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა16.11.201716.11.2027 170/2  მოქმედი
B51
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა31.12.202131.12.2026 გ-21-6/660  მოქმედი


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
ჩანაწერები არ არსებობს