პირი - ჯიპა-საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
დავითი
კირვალიძე
01008011370
0
მიხეილი
დარჩიაშვილი
01007003850
0
გიორგი
მარგველაშვილი
01017006723
0
მედეა
ახალკაცი
01007004275
0
თინათინი
ლაღიძე
01008008773
0
მარინე
იოსელიანი
01005002564
0
ირინე
გორგილაძე
01017000512
0
ნინო
ივანიშვილი
01009001036
0
ბაკური
კვაშილავა
01003005368
0
ნესტანი
ციციშვილი
01008004353
0
მანანა
გაბაშვილი
01018001418
0
ირაკლი
სოკოლოვსკი
60001000818
0
ნინო
მახვილაძე
01006007779
0
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
მარინე
იოსელიანი
რექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B12
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა25.11.201525.11.2025 681/2  მოქმედი


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
ჩანაწერები არ არსებობს
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს