პირი - რ-რადიო
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
 დასახელებასაგადასახადო კოდიწილი(%)
შპს ხიტ ეფ ემ
206249638
38,5
შპს მედია ინვესტი
206249610
61,5
ფიზიკური პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
 სახელიგვარითანამდებობა
ნორა
კრიხელი
დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B104
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა20.05.201220.05.2022 655/2  მოქმედი


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
ჩანაწერები არ არსებობს


ჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს