პირი - ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ქალი და სამყარო
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ქეთო
დადვანი
62005001037
0
მარინე
ბჟალავა
12001049694
0
ლამარა
ქვარცხავა
10001029950
0
ეკატერინე
ერაძე
10001020300
0
ოქტიაბრინა
წიქორიძე
10001002181
0
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ქეთო
დადვანი
თავმჯდომარე, წევრი
მარინე
ბჟალავა
წევრი
ლამარა
ქვარცხავა
წევრი
ეკატერინე
ერაძე
წევრი
ოქტიაბრინა
წიქორიძე
წევრი
ჩანაწერები არ არსებობს


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
 მაუწყ. სახემაუწყ. სახეობაკერძო მაუწყ. ქვესახეობათემატიკამაუწყებლობის ენამაუწყ. ხანგრძლივობატექნოლოგია(არეალი - მაუწყ. დაწყების ვადა)'მაუწყებლობის შესახებ' საქართველოს კანონის კრიტერიუმებიხელმისაწვდომობა(ტექნ.)აღწერილობაავტ. თარიღიშეჩერებულია თარიღამდეგადაწყვ. №გადაწყ. ტიპი
რადიომაუწყებლობასათემო მაუწყებლობა
ქართული, სომხური, აზერბაიჯანული18
ინტერნეტი( საქართველო - 24/11/20),

პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი

უფასო (ინტერნეტი)
სათემო მაუწყებლობა
24.09.202031.12.3000 2020-9-24(გ-20-1/722) გატარებაჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს