პირი - რადიო ბომონდი
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ

ამონაწერი
საწარმოს იურიდიული მისამართი

საწარმოს რეგისტრაციის პარამეტრები
იურიდიული პირები
ჩანაწერები არ არსებობს
ფიზიკური პირები
 სახელიგვარიპირადი ნომერიწილი(%)
ხათუნა
კაციტაძე
01024024348
100
 სახელიგვარითანამდებობაგადაწყვ. №
ხათუნა
კაციტაძე
დირექტორი
 ლიც. № ლიც. ტიპილიც. სახელიც. სახეობამაუწყ. ტიპიგაცემის თარიღიმოქმედების ვადაგადაწყვ. №მესაკუთრესტატუსი
B172
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსპეციალიზებული მაუწყებლობა08.01.201508.01.2025 გ-23-5/426 კომპანია მედიასტრიმიმოქმედი
B173
მაუწყებლობა (B)
რადიომაუწყებლობაკერძოსაერთო მაუწყებლობა08.01.201508.01.2025 ბ-23-5/426 კომპანია მედიასტრიმიმოქმედი


ელექტრონული კომუნიკაცია
ჩანაწერები არ არსებობს
მაუწყებლობა
ჩანაწერები არ არსებობს
გამოძახებით აუდიოვიზუალური მედიამომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობს
ვიდეოგაზიარების პლატფორმის მომსახურება
ჩანაწერები არ არსებობსჩანაწერები არ არსებობს
ჩანაწერები არ არსებობს